Friday, August 21, 2009

ТАШКО АРСИВ ЗА ПОДВИГОТ НА ХРИСТО УЗУНОВ ВО ЦЕР

Ташко Арсов за подвигот на Христо Узунов во Цер
,, ...120. Решивме да појдеме во Демир Хисар, тамо можеби ќе го најдиме Хр. Узунов, па тој да ни кажит што да прајме.
121.Решено-свршено, тргнавме нагоре, излеговме на рудина, па по рудина ојдовме кон Илинска црква,Голема илинска Планинапри изворот ,, господски бачила". Утрото на 25 Септ. ево ти покрај нас се движат от с. Брежани со еден кон одат за с. Големо-Илино; запрев ги написав писмо и им го дадов да го дадат на Гол. Илинското началство, ни донесат храна.

. . .
130. Избиацивме се, ајде сбогум и тргнаја за Кичевско, а ние пак за ,, господски бачила". Тамо седевме уште 8 дена; храна ни носеја Големо- Илинци.

Христо Андонов-Полјански, Христо Узунов, Охрид, 1985, год.

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А. БЛОГОТ Е ВО ИЗРАБОТКA; Александар Велјаноски

БЛОГОТ Е ВО ИЗРАБОТКA, Александар Велјаноски