Tuesday, August 18, 2009

ИЛИНО, ГОЛЕМО И МАЛО ВО ТУРСКИТЕ ПОПИСНИ ДЕФТЕРИ ОД XV И XVI ВЕК

ИЛИНО, ГОЛЕМО И МАЛО ВО ТУРСКИТЕ ПОПИСНИ ДЕФТЕРИ ОД XV И XVI ВЕК
Илино, подоцна ГОЛЕМО ИЛИНО и Мало Илино, дервен, христијанско село северозападно од Битола, во Битолската нахија. Во 1468 година имало 56 семејства и 3 вдовици; во 1519 година бројот на жителите се покачил дури на 116 семејства, 19 семејства и 5 вдовици; во 1528/29 година имало 106 семејства, 13 неженети и 4 вдовици; вo 1544/45 година - 32 семејства, 5 неженети и 2 вдовици; во 1568 година - 35 неженети и 1 вдовица.
извор: ИНИ, А. Стојановски и Д. Ѓоргиев, “Населби и население во Македонија - од XV и XVI век”, стр.94, Скопје 2001.

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А. БЛОГОТ Е ВО ИЗРАБОТКA; Александар Велјаноски

БЛОГОТ Е ВО ИЗРАБОТКA, Александар Велјаноски